نشست هفت: جوامع و شهرهای پایدار - مدیریت منابع آب و سازگاری با کم آبی

سخنران 1) علی حمیدی مقدم:
دانش آموخته کارشناسی ارشد معماری و موسس و مدیر دفتر معماری «روند هماهنگ» در سال 1385 است. او مدیر طراحی و ابداع در پروژه های متعدد ملی و بین المللی بوده و جوایز بسیاری در حیطه معماری از جمله مدال نقره A دیزاین و جایزه معماری آمریکا AAP ر از آن خود کرده است. نیز او عضو هیئت علمی و داوری کنگره های داخلی و بین المللی، عضو هیئت داوران مسابقات معماری و استاد مدعو دانشکده های معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد تهران مرکز و دانشگاه سوره است. در نشست هفتم «سرا» او درباره جوامع و شهرهای پایدار که هدف یازدهم از اهداف 17 گانه توسعه پایدار است با موضوع «رویای جمعی، امری مشتبه» به سخنرانی خواهد پرداخت.
سخنران 2) مجتبی نوری:
دوره دکتری خود را در رشته منابع آب در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران سپری کرده است. او که کارشناسی ارشد خود را در رشته سازه های آبی از دانشگاه باهنر کرمان اخذ کرده مدیر مسئول نشریه آبان و مدیر پروژه طرح چالشهای دریاچه ارومیه بوده است. مجتبی نوری همچنین عضو فعال گروه فنی مطالعات پایه و محیط زیست وزارت نیرو از سال 1386 تا کنون و ریاست گروه تحقیقات و پژوهش شرکت مدیریت منابع آب ایران است.
در نشست هفتم «سرا»، او درباره مدیریت منابع آب و سازگاری با کم آبی که هدف چهاردهم از اهداف 17 گانه توسعه پایدار است با موضوع «رویای جمعی، امری مشتبه» به سخنرانی خواهد پرداخت.