رویدادها

 • آموزش-با-کیفیت-نبود-فقر

  آموزش با کیفیت ، نبود فقر
  شهریور 1401

  ثبت نام
 • طراحی-پایدار-و-انسان-معاصر-تشکل‌های-مردم-نهاد-و-عدالت-آموزشی

  طراحی پایدار و انسان معاصر ، تشکل‌های مردم نهاد و عدالت آموزشی
  تیر 1401

  ثبت نام
 • شغل-شرافتمندانه-و-رشد-اقتصادی-پایدار-صلح-عدالت-و-نهادهای-توانمند

  شغل شرافتمندانه و رشد اقتصادی پایدار ، صلح عدالت و نهادهای توانمند
  خرداد 1401

  ثبت نام
 • کاهش-نابرابري-شهرها-و-جوامع-پايدار

  کاهش نابرابري ، شهرها و جوامع پايدار
  اسفند 1398

  ثبت نام
 • فقر-زدائی-با-بودجه-صفر-مشارکت-برای-دستیابی-به-اهداف

  فقر زدائی با بودجه صفر-مشارکت برای دستیابی به اهداف
  دی 1398

  ثبت نام
 • الگوی-تولید-و-مصرف-مناسب

  الگوی تولید و مصرف مناسب
  آذر 1398

  ثبت نام
 • فقر-زدائی-با-بودجه-صفر-اقتصاد-دیجیتال

  فقر زدائی با بودجه صفر - اقتصاد دیجیتال
  آبان 1398

  ثبت نام
 • جوامع-و-شهرهای-پایدار-با-نگاهی-به-گذشته-تجربه-زیسته-زنان-از-تنهائی

  جوامع و شهرهای پایدار با نگاهی به گذشته ، تجربه زیسته زنان از تنهائی
  مهر 1398

  ثبت نام
 • تاثیر-روزنامه-نگاران-در-تغییر-قوانین-و-جلوگیری-بازتولید-خشونت

  تاثیر روزنامه نگاران در تغییر قوانین و جلوگیری بازتولید خشونت
  مرداد 1398

  ثبت نام
 • هنردرسندچشم-انداز-توسعه-پایدار-شغل-شرافتمندانه-ورشداقتصادی

  هنردرسندچشم انداز توسعه پایدار،شغل شرافتمندانه ورشداقتصادی
  تیر 1398

  ثبت نام
 • تصمیم‌گیری-سیستمی-پاسخ-به-چالش‌های-توسعه-رسانه‌های-نوین

  تصمیم‌گیری سیستمی، پاسخ به چالش‌های توسعه ، رسانه‌های نوین
  اردیبهشت 1398

  ثبت نام
 • رویداد-برابری-و-تبعیض-28-بهمن-ماه-1397

  رویداد برابری و تبعیض ، 28 بهمن ماه 1397
  بهمن 1397

  ثبت نام
 • رویداد-برابری-و-تبعیض-فومن-لغو-شد

  رویداد برابری و تبعیض - فومن (لغو شد)
  دی 1397

  ثبت نام
 • تغییرات-آب-و-هوا-پسماند-و-مشارکت-محل-نشست-نطنز

  تغییرات آب و هوا - پسماند و مشارکت (محل نشست نطنز)
  آذر 1397

  ثبت نام
 • تغییرات-آب-و-هوا-پسماند-و-مشارکت-به-صورت-پخش-آنلاین-در-رشت

  تغییرات آب و هوا - پسماند و مشارکت (به صورت پخش آنلاین در رشت)
  آذر 1397

  ثبت نام
 • گرد-و-غبار-آب-پخش-آنلاین-در-رشت

  گرد و غبار، آب (پخش آنلاین در رشت)
  آبان 1397

  ثبت نام
 • مشارکت-آموزشهای-نوین

  مشارکت - آموزشهای نوین
  مهر 1397

  ثبت نام
 • انرژی-نو-امنیت-غذائی

  انرژی نو، امنیت غذائی
  شهریور 1397

  ثبت نام
 • اقتصاد-محلی-معیشت-روستائی-فقر-و-بیکاری-تعاون-اشتغال

  اقتصاد محلی ، معیشت روستائی ، فقر و بیکاری،تعاون ، اشتغال
  مرداد 1397

  ثبت نام