هاگو واگو سرای 8

ابراهیم پورقربان درباره علم سخن گفت. درباره ماهیت و تعاریف و اینکه چه چیز علم و چه چیز دیگر در حیطه علم قرار نمی گیرد .او این سوال را مطرح کرد که آیا ادبیات و تاریخ در حیطه علم قرار می گیرند یا خیر. او درباره وجوه مشترک آنچه عموما آن را علم می دانند صحبت کرد.

مجتبی نظامی از شغل شرافتمندانه و رابطه آن با رشد اقتصادی سخن گفت. او یکی از مهمترین وظایف و چالشهای هر دولت یا حکومتی را ایجاد شغل و استفاده حداکثری از نیروی کار بالقوه می داند که منجر به رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی می شود. او این مباحث را در جغرافیای ایران بررسی و از مشکلات کنونی سخن به میان آورد.