هاگو واگو سرای 6

این بار پیش از نشست «سرا» بدانید در هاگوواگوی چه کسانی شربک خواهید شد
در نشست ششم «سرا» شاهد هاگوواگوهایی از آرین حساس، عباس علیزاده و سکینه خاتمی خواهید بود.
آرین حساس از مسئولیت پذیری خواهد گفت. از مفاهیمی چون فعال و غیر فعال بودن در شبکه مشترکین برق، از اینکه کنترل مصرف برق چه منافعی در پی خواهد داشت. او توضیح می دهد چگونه اصلاح الگوی مصرف، در واقع کمک به محیط زیست است.

سکینه خاتمی از جغرافیا برای ما می گوید. از این موضوع خواهد گفت که چگونه جغرافیا تنها از بررسی طبیعت به علم روابط متقابل انسان و طبیعت تبدیل شده است. او شاخه های مختلف جغرافیا را به ما می شناساند و از تاثیرات متقابل انسان و طبیعت یا عمل و عکس العمل در جغرافیا می گوید.


عباس علیزاده از حرفه اش، عکاسی حیات وحش خواهد گفت. او ما را در تجربه اش از طبیعت شریک خواهد کرد. از نگرانیش برای پرندگان و آسیبی که مردم به آنها وارد می کنند می گوید، از علاقه اش به گونه ای پرنده و به دنبال آن نگرانی بابت مهاجرت زود هنگامش.