هاگو واگو سرای 4

مژده لطیفی
مژده لطیفی از تبدیل یک تهدید واقعی به یک فرصت گفت. از دغدغه محیط زیستی و یک تجربه و تبدیل آن به کسب و کار گفت. از گیاه سبز کوچکی به نام آزولا که دردسر فراوانی با خود به همراه آورده است. گیاهی که قصدش کمک بود اما با مدیریت نامناسب تبدیل به یک معضل محیط زیستی شد. او گفت چگونه هم به حل این معضل کمک کردند و هم از این گیاه به یک کسب و کار رسیدند.

شهرام نسودی
شهرام نسودی از اتفاقات گفت. از این که هر عملی، عکس العملی در بر دارد ولی در خلاف جهت آن! از این مقدمه نتیجه گرفت که اتفاقاتی مانند سیل، زلزله و ... نتیجه عملکرد بشر در سالهای گذشته است. او باور دارد که آدمی به اشکال مختلف مانند بستن راه رودخانه ها جلوی طبیعت ایستاده و طبیعت هم همان طور که از نامش پیدا است به طور طبیعی در هر مقوله ای راه خود را باز می کند. او در ادامه سخنرانیش راهکارهای کوتاه و بلند مدتی برای این دست مشکلات پیشنهاد کرد.

فاطمه ارمک
فاطمه ارمک از شغلش که بازرسی بهداشت محیط است گفت. از نگرانیهایش و اینکه مردم، صاحبان صنایع و حتی دولت مردان از نقش او در بهبود وضعیت سلامت جامعه و محیط زیست آگاه نیستند سخن راند. او از نقش مهم و موثرش در شرایط سازگاری با تغییرات اقلیم گفت و معتقد است می تواند با شغلش بسیار به دیگران کمک کند.

علینقی مهرورز
علینقی مهرورز از یک تلاش اعجاب انگیز گفت. گفت چگونه یک تیم کوچک تحقیقاتی توانسته برای اولین بار به شیوه ای برای تجزیه پلاستیک دست یابد. از ائتلافی جهانی برای این کار سخن گفت و اینکه چگونه با محلولی که از گیاهان وحشی به دست آوردند توانستند در 30 دقیقه پلاستیک را تجزیه کنند.