هاگو واگو سرای 12

هلاله ناطقه از ازدواج کودکان گفت. او در آخرین سرای سال 97، در نشست دوازدهم، از لزوم توجه به این مسئله اجتماعی گفت. او با اشاره به ماده 1141 قانون مدنی ایران که با اجازه والدین و دادگاه ازدواج کودکان زیر 13 سال را قانونی می داند اضافه کرد بخشی از نمایندگان مجلس سعی کردند این قانون را به زیر 16 سال تغییر دهند که متأسفانه موفق نشدند.
طبق آمار کودک همسری در کشورمان افزایش یافته و به ترتیب استانهای خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان در رتبه های یک تا سوم کودک همسری هستند. او از یک خواست اجتماعی گفت تا بدین شکل بتوان به نمایندگان مجلس کمک کرد دوباره پیگیر این قانون شوند.